Con tàu trắng

3/5/2020 - Điểm đến
Tác giả: Bài Hy Hưng ảnh Anh Đài

Đứng trên hành lang nối hai khối nhà có cảm giác như đứng trên boong tàu. Hàng lan can được làm ngả ra phía ngoài, phía dưới là màu xanh của nước. Cảm giác như con tàu còn bởi vì ngôi nhà có rất nhiếu chất liệu thép. Thép dùng làm lan can, cầu thang, hàng rào, cột mái đỡ...

 
Moät goùc “mini resort” trong nhaø nhìn töø phía beáp
 
    Hoà bôi “aên”töø ngoaøi trôøi vaøo khoâng gian trong nhaø
 
Nhìn töø xa, ngoâi nhaø COQ veû raát laï bôûi moät haønh lang nhö caây caàu taøu noái giöõa hai khoái nhaø. Theo höôùng nhin vaøo nhaø, phía beân phaûi laø nhaø chính (master house), phía beân traùi laø nhaø phuï (guest house).
Ngoâi nhaø naèm tieáp xuùc vôùi cung troøn ôû cuoái con ñöôøng. Trong khu ñoâ thò Phuù Myõ Höng, nhieàu khoaûng ñöôøng noäi boä trong caùc khu daân cö ñöôïc keát thuùc baèng moät cung troøn. Ngoâi nhaø naøy coù haøng raøo baèng saét traéng uoán cong theo cung troøn taïo moät neùt laï.
Pierre Stephane, designer ngöôøi Phaùp, taùc giaû thieát keá dieãn taû baèng thöù tieáng Vieät raát raønh roït veà coâng trình cuûa mình: “YÙ töôûng chính cuûa toâi ñoái vôùi coâng trình naøy laø taïo ra moät khoâng gian chung cho taát caû caùc thaønh vieân cuûa gia ñình.
Toâi muoán taïo ra moät mini resort trong ngoâi nhaø. ÔÛ ñoù, coù theå noùi laø khoâng thieáu thöù gì cho nhu caàu sinh hoaït, giao tieáp cuûa moät gia ñình. ÔÛ nhö vaäy môùi söôùng”.
Caùi “mini resort” maø oâng Pierre moâ taû laø moät khoâng gian thoâng suoát töø gian beáp sang baøn tieáp khaùch noái vôùi moät phaàn hoà bôi traøn vaøo ñeán giöõa nhaø. Caû khoâng gian traøn ngaäp aùnh saùng töï nhieân.
Phía hoá bôi beân kia, tieáp noái vôùi choã ngoài tieáp khaùch ngoaøi trôøi laø phoøng bida. ÔÛ ñoù, coù theå naáu nöôùng, tieáp ñaõi baïn beø, xem phim vaø thö giaõn beân hoà bôi.
Traû lôøi caâu hoûi vì sao laïi choïn saét theùp cho coâng trình naøy, Pierre noùi: “Theùp ñeïp laém, ñeïp maø ñôn giaûn neân noù raát hieän ñaïi. Theùp laïi nheï, khoâng chieám khoâng gian. Caùi caàu thang coi to vaäy chöù toâi chæ duøng hai thanh theùp troøn laøm xöông chòu löïc laø xong. Neáu choïn giaûi phaùp vaät lieäu khaùc, coù leõ toâi seõ khoâng taïo ra ñöôïc moät khoâng gian theo yù mình nhö theá naøy”.
Pierre khoe theâm veà nhöõng ngöôøi thôï cuûa mình: “Thôï Vieät Nam raát kheùo. Coâng trình naøy neáu laøm beân Phaùp cuõng gaëp khoù vaø chi phí seõ cao vì toaøn boä caùnh coång phaûi uoán cong ngay taïi coâng tröôøng. Toâi ñaõ suy nghó raát laâu veà hình daùng caùnh cöûa naøy vaø ñi ñeán keát luaän raèng choïn giaûi phaùp caùnh coång cong laø ñôõ toán dieän tích nhaát. Nhöõng ngöôøi thôï gioûi tay ngheà cuõng laøm heát söùc giuùp toâi thöïc hieän ñöôïc yù ñònh thieát keá cuûa mình”.
Treân laàu 1, phaàn noái giöõa hai khoái nhaø laø moät haønh lang coù haøng raøo lan can ngaû ra. Pierre giaûi thích raèng keát caáu aáy vöøa laøm cho haønh lang gioáng nhö maïn taøu vöøa baûo ñaûm keát caáu chòu löïc ñôn giaûn, khoâng caàn thanh ñôõ phía döôùi. Laïi moät öu ñieåm nöõa cuûa theùp!
Moät ngoâi nhaø raát thoaûi maùi vaø phuø hôïp cho sinh hoaït cuûa chuû nhaø.
Moät ngoâi nhaø raát laï bôûi caùi caàu taøu vaø haøng raøo saét.
Moât ngoâi nhaø maø ñöùng treân haønh lang noái hai toøa nhaø, coù caûm giaùc nhö ñöùng treân boong taøu. Phía döôùi laø maøu xanh cuûa nöôùc...
 
Phaàn hoà bôi naèm ngoaøi trôøi giöõa hai khoái nhaø
 
 
Haønh laøng gioáng nhö caây caàu taøu noái hai khoái nhaø, goùc nhìn töø beân trong. Moät goùc trong nhaø
 
 
Haønh lang nhaø hay haønh lang moät con taøu? Caàu thang keát caáu saét goùc nhìn töø phía döôùi 
 

 

OÂ caàu thang goùc nhìn töø treân xuoáng“Caàu taøu” nhìn töø phía phoøng nguû chính ôû laàu moät
 
Lan can ngaû ra gioáng lan can treân boong taøu
 

Coång saét ñöôïc uoán cong theo cung troøn ôû cuoái con ñöôøng noäi boä
 
Baøn aên vaø beáp, moät phaàn cuûa “mini resort” trong nhaø
 
 
Beáp vôùi phaàn naáu vaø phaàn röûa ñöôïc taùch rôøi nhau
 
Phoøng nguû treân laàu 1 vôùi maët kính laáy saùng töï nhieân
 
Toaøn caûnh ngoâi nhaø nhìn töø beân ngoaøi vôùi haønh lang noái hai khoái nhaø ñoäc laäp
Mặt bằng trệt
Mặt bằng lầu 1

 
Mặt bằng lầu 2
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 21-22

Các tin khác