Sống phóng khoáng với 7x20m

19/5/2020 - Nhà ở
Tác giả: Thu Thủy

Ngôi nhà có diện tích của biệt thự phố, nhưng chủ nhân là kiến trúc sư trẻ lại muốn có một không gian sống phóng khoáng vượt qua cái diện tích cố định đó. Và chủ nhà đã tạo được một không gian như ý muốn của mình...

 
 
Beân trong nhö ñöôïc môû roäng ra vôùi beân ngoaøi
 
Caùi tinh thaàn ñoù ñöôïc theå hieän ngay ôû phoøng khaùch vôùi hai vaùch kính cao roäng, khi ngoài beân trong coù theå nhìn thaáy khung caûnh trôøi maây cuõng nhö vöôøn caây beân ngoaøi. Kieán truùc sö noùi: “Toâi muoán ôû beân trong nhaø nhöng coù caûm giaùc ngoài beân ngoaøi thieân nhieân”. Söï vay möôïn khoâng gian aáy toû ra hieäu quaû khi baïn beø ñeán ñaây ñeàu khen nhaø roäng raõi thoaûi maùi.
Caûm giaùc roäng aáy coøn do meïo xöû lyù thieát keá khi nhaø ñöôïc laøm caùc cöûa cao töø saøn chaïy ñeán saùt traàn. Caên nhaø döôøng nhöcao vaø roäng hôn thöïc teá.
Söï phoùng khoaùng ñoù coøn theå hieän trong khoâng gian sinh hoaït rieâng treân taàng löûng. Khaùi nieäm ñoùng vaø môû raát linh hoaït do vieäc xöû lyù kyõ thuaät baèng nhöõng vaùch ngaên di ñoäng. ÔÛ ñaây coù phoøng sinh hoaït chung, phoøng nguû, phoøng veä sinh, neáu keùo vaùch vaøo thì trôû thaønh ba khoâng gian rieâng bieät. Khi môû ra taát caû nhö moät khoâng gian chung, vì chuû nhaân muoán ñaây laø nôi gia ñình quaây quaàn, ôû trong phoøng nguû vaãn coù theå giao löu vôùi nhöõng thaønh vieân ôû beân ngoaøi phoøng.
Khoâng gian môû nhö vaäy bôûi vì ngöôøi thieát keá muoán theå hieän tinh thaàn soáng cuûa ngöôøi Vieät Nam trong moät ngoâi nhaø hieän ñaïi. Caùc kieán truùc tröôùc ñaây cuûa ngöôøi Vieät Nam ñeàu laø caùc khoâng gian môû lôùn vaø coù nhieàu chöùc naêng. Nhö ngoâi nhaø ba gian vöøa laø nôi sinh hoaït chung, nôi thôø töï beân caïnh nôi nguû vaø aên uoáng.
Hình khoái beân ngoaøi maët tieàn noåi baät vôùi caùc ngoâi nhaø xung quanh. Noù keát hôïp hình khoái, ñöôøng neùt taïo neân moät toång theå aán töôïng. Phía maët tieàn höùng naéng phía taây ñöôïc xöû lyù baèng moät maûng beâ toâng nhö chieác yeám che chaén bôùt naéng. Beân hoâng nhaø cuõng ñöôïc xöû lyù töông töï. Do nhaø coù nhieàu maûng kính lôùn, vì vaäy caùc maûng beâ toâng naøy che bôùt naéng haét vaøo beân trong.
Veû ñeïp cuûa hình khoái ngoâi nhaø ñöôïc taïo neân bôûi caùc ñöôøng neùt, boá cuïc vaø hình khoái thuaàn tuyù chöù khoâng phaûi söû duïng tôùi caùc vaät lieäu khaùc nhau nhö thöôøng thaáy. Maøu saéc beân ngoaøi chæ laø moät maøu traéng nhöng keát hôïp vôùi caùc khoaûng cöûa, vaùch kính taïo neân nhöõng boá cuïc ñeïp.
Kieán truùc ngoâi nhaø hieän ñaïi ñöôïc keát hôïp vôùi caùc noäi thaát chaát lieäu thieân nhieân taïo söï gaàn guõi vaø aám aùp. Caùc chaát lieäu daân daõ trong nöôùc nhö luïc bình, coùi ñöôïc keát hôïp vôùi goã trong kieåu daùng hieän ñaïi taïo neân söï ñôn giaûn sang troïng.
Ngöôøi thieát keá vaãn mong muoán ñem moät phaàn kyù öùc cuûa mình vaøo ngoâi nhaø naøy khi ñaët taám goã trong phoøng khaùch ñeå moïi ngöôøi coù theå duøng nhö moät caùi phaûn, chieác gheá hay baøn tuyø yù. Saân gieáng trôøi treân laàu coù maùi di ñoäng ñeå luùc möa coù theå ñöùng ôû ñoù taém möa nhö ngaøy coøn beù.
 
Thieát keá: KTS Leâ Vieät Nga
Noäi thaát: Coâng ty AAH
Thi coâng: Vaên phoøng kieán truùc Vieät Nga, 14E24 ñöôøng Thaûo Ñieàn, Q.2, TP.HCM
 
Phoøng aên vôùi ñöôøng neùt hieän ñaïi
 
Chaát lieäu thieân nhieân cuûa noäi thaát taïo söï aám aùp
 
Khi môû, vaùch beân ngoaøi vaø trong gaàn nhö chung moät khoâng gian
 
Phoøng nguû chæ ngaên caùch vôùi beân ngoaøi baèng vaùch di ñoäng
 
Khoâng gian luùc ñoùng luùc môû tuyø theo sôû thích
 
 
Khoaûng thoâng taàng roäng töø döôùi leân treân ñeå vay möôïn khoâng gian beân ngoaøi. Khoaûng gieáng trôøi, nôi coù maùi che di ñoäng, coù theå môû ra khi trôøi möa taïo neùt thuù vò...
 
Boàn taém ngay chính giöõa phoøng taïo aán töôïng thoaûi maùi
 
Saân thöôïng vôùi nhöõng ñöôøng thaúng maïnh
 
 
Maët baèng trệt
 
Maët baèng lửng
 

Hình khoái ngoâi nhaø khaùc bieät vôùi xung quanh

Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 26

Các tin khác