Tạo những góc nhìn

27/4/2020 - Điểm đến
Tác giả: Thu Thủy

Ở quán cà phê này, người thiết kế dường như đã thành công khi tạo nên cung bậc cao, thấp cho nhiều góc nhìn khác nhau.

 
 
Toaøn caûnh quaùn
 
Khaùch böôùc vaøo quaùn ñi töø thaáp leân vaøi baäc thang, baát ngôø môû ra tröôùc taàm maét moät khoaûng saân roäng vôùi maët hoà nöôùc. Tieáp tuïc vaø baêng qua hoà nöôùc, laïi böôùc xuoáng moät khoâng gian thaáp hôn. Töø choã ngoài thaáp naøy taàm maét cuûa khaùch döôøng nhö ngang maët nöôùc taïo caûm giaùc meânh moâng. Moät khoaûng dieän tích naèm beân phaûi saân, laïi ñöôïc nhaác haún leân nhö treân ñoài cao. Vôùi nhöõng ñoä cao thaáp lieân tuïc thay ñoåi, taïo neân nhöõng goùc raát khaùc nhau, nhöng ñeàu höôùng tôùi trung taâm laø maët hoà nöôùc beân döôùi.
Söû duïng hieäu quaû ñoùng khung, ôû nhöõng goùc ngoài thaáp ngöôøi thieát keá ñaõ ñoùng nhöõng khung hình bôûi traàn haï thaáp, vaùch vaø coät. ÔÛ moãi goùc ngoài moãi ngöôøi seõ coù khung hình rieâng cuûa mình.
 
Caùi teân Moät Thuôû cuõng gôïi toø moø cho khaùch, vôùi yù ñònh gôïi laïi nhöõng kyù öùc xöa, chuû quaùn ñaõ boû coâng söu taàm nhieàu naêm nhöõng hình aûnh, hieän vaät cuõ cuûa caùc thaäp nieân 60. Ñeán ñaây khaùch coù theå ñoïc nhöõng cuoán saùch cuõ, nhìn thaáy nhöõng vaät duïng ñaõ xöa cuõ nhö chieác baøn uûi con gaø, ti vi hai caùnh cöûa luøa, xe maùy cuõ... Nhöõng hieän vaät naøy ñeå gôïi laïi moät thôøi ñaõ qua, vöøa laø trang trí cho quaùn. Ngoaøi ra nhieàu hình aûnh cuûa caùc tröôøng trung hoïc cuõ nhö Tröng Vöông, Gia Long, Petrus kyù ñöôïc daùn treân coät, treân töôøng, caàu thang, ñöa khaùch trôû veà moät thôøi tuoåi hoïc troø.
Nhöõng hình aûnh seõ ñöôïc thay ñoåi theo ñònh kyø mang laïi caûm giaùc cuûa moät cuoäc trieån laõm nhoû. Khaùch ñeán ñaây xem, caûm nhaän hình aûnh cuûa quaù khöù, bieát ñaâu laïi nhìn thaáy ngöôøi thaân, hoï haøng cuûa mình vaøo moät thôøi ñaõ xa.
 
Thieát keá : KTS Nguyeãn Sôn Taây, coâng ty TTA, 151 Hoà Vaên Hueâ, P.9, Phuù Nhuaän
 
 
Goùc nhìn thaáp ngang maët hoà
 
 
Goùc nhìn taïo nhöõng khung hình roäng
 
 
Khoâng gian ñöôïc nhaác boång leân cao
 
Töø treân cao nhìn xuoáng hoà nöôùc


 
Nhöõng ñöôøng neùt hieän ñaïi vôùi chaát lieäu thieân nhieân
 
 
Loái ñi leân xuoáng taïo ñoä cao thaáp
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 30
 

Các tin khác