Văn phòng trong hẻm

18/5/2020 - Nhà ở
Tác giả: Phan Thóc

Trong khi nhiều người đổ xô ra phố, tìm những mặt tiền đẹp để phô trương thương hiệu thì ban giám đốc công ty kiến trúc xây dựng LDC lại làm điều ngược lại: săn lùng nhà trong hẻm để mở công ty.

 
 
Phoøng ñôïi cuûa khaùch taïi vaên phoøng. Goùc tieáp khaùch, nôi khaùch haøng coù theå troø chuyeän veà thieát keá, veà yù töôûng caên nhaø cuûa mình
 
Noùi laø nhaø trong heûm nhöng cuõng phaûi maát khoâng ít coâng phu môùi kieám ñöôïc moät caên nhaø xinh xinh, kieán truùc cuõ goàm moät treät, moät laàu, naèm trong con heûm yeân tónh caùch maët ñöôøng côõ chöøng 70m. Khoâng quaù xa ñeå khaùch haøng phaûi ngaïi nguøng, cuõng khoâng quaù gaàn ñeå traùnh söï oàn aøo deã sanh nhieãu loaïn. Heát moät nöûa dieän tích daønh laøm khoaûng saân ñeå caên nhaø ñöôïc thôû, vaäy laø dieän tích söû duïng chæ goùi gheùm trong moät nöûa coøn laïi.
Nhieàu ngöôøi khoâng hieåu cöù thaéc maéc hoûi vì sao coâng ty ñang kinh doanh toát ôû quaän trung taâm thaønh phoá laïi phaûi chuyeån ñeán nôi heo huùt theá naøy. Ngöôøi hieåu aån yù cuûa chuû nhaân bôûi ngheà kieán truùc voán ñaõ coù ñaëc thuø rieâng, khi ñaõ khaúng ñònh ñöôïc  “brand name” thì vaán ñeà caàn laøm laø thoaû maõn saùng taïo, ñaùp öùng toái ña nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng.
Goïi laø coâng ty, nhöng truï sôû môùi cho moïi ngöôøi caûm giaùc thö giaõn vôùi khoâng gian xanh cho nhaân vieân, baïn beø vaø khaùch haøng.
Loái thieát keá khoâng gian theo phong caùch chuyeân nghieäp khieán ta deã caûm ñöôïc “gu” rieâng cuûa ngöôøi chuû. Nhieàu loaïi vaät lieäu thoâ ñöôïc söû duïng linh hoaït vaø saùng taïo coù taùc duïng taïo söï chuyeån tieáp khoâng gian nheï nhaøng. Noäi thaát vôùi gam maøu traéng chuû ñaïo, nhöõng vaùch ngaên baèng kính chuyeån tieáp ñeå loä maøu xanh cuûa thieân nhieân bao phuû xung quanh. Ñöùng ôû baát kyø vò trí naøo cuõng coù caûm giaùc nhö ñang ôû trong moät caên nhaø vöôøn raát roäng vaø maùt maét. Nhaân vieân coâng ty nhôø theá luoân coù caûm höùng saùng taïo vaø coù theå thö giaõn baát cöù luùc naøo.
Ñaëc bieät vôùi phoøng khaùch khoâng phaûi laø phía tröôùc maø ñöôïc boá trí phía sau, ñi vaøo beân trong, taïo khoâng khí thaân thieän cho töøng vò khaùch gheù chaân. Khoâng gian phoøng khaùch ñöôïc boá trí kheùo ñeå caùc vò khaùch coù cô hoäi choïn löïa choã ngoài ñeïp ngaém vöôøn nöôùc. Nhöõng vaùch ngaên kính seõ khoâng caûn trôû taàm nhìn cuûa nhöõng ngöôøi thích ngaém caûnh ñeïp, noù thaäm chí môû ra khung trôøi mô moäng cho caùc khaùch haøng khi hoï nghó veà ngoâi nhaø trong töông lai cuûa mình.
 

 

Goùc laøm vieäc cuûa nhaân vieânCaây leo xanh ñi vôùi ñaù, moät “minh hoaï” tröïc tieáp cho khaùch
 
Nhieàu chi tieát trang trí cho caùc khoâng gian chöùc naêng khaùc nhau
 
Phoøng khaùch, goùc nhìn töø laàu 1
 
   
Khoâng gian nhìn ra töø phoøng laøm vieäc. Goùc ban coâng laø nôi thö giaõn cho nhaân vieân treân laàu 1
 
  
Vaät lieäu ñaù ôû coång keát hôïp vôùi kính laøm maùi che möa cho haønh lang. Caây xanh bao boïc khoâng gian caùc phoøng
 


Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 26

Các tin khác